19,552 results found matching keyword oegretmenlik meslek bilgisi dersleri .

Balçın, M. D., Ergün, A. (2017). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Materyal Geliştirme Konusunda Sahip Oldukları Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin Farklı Ölçme Araçları İle Karşılaştırılması. I. Uluslararası Sınırsız

Balçın, M. D., Ergün, A. (2017). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Materyal Geliştirme Konusunda Sahip Oldukları Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin Farklı Ölçme Araçları İle Karşılaştırılması. I. Uluslararası Sınırsız

Journals

11 Jul, 2018
28 pages
Bu çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının sahip oldukları teknolojik pedagojik alan bilgilerinin (TPAB) farklı ölçme araçlarından elde…
Meslek Liseleri Ögrencilerinin Isletmelerde Beceri Egitimi/ Skills Training for Vocational High School Students at Enterprises: School-Managed Child Labour

Meslek Liseleri Ögrencilerinin Isletmelerde Beceri Egitimi/ Skills Training for Vocational High School Students at Enterprises: School-Managed Child Labour

Fan Fiction

11 Jul, 2018
12 pages
Özet OKUL DESTEKLİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİ Anahtar sözcükler: Mesleki eğitim politikası, işletmelerde beceri eğitimi, okul-işletme ilişkisi, çocuk…
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks