42,999 results found matching keyword przemiany demograficzne .

Piotr Boroń, Bogusław Małusecki, Przemiany przestrzeni sakralnej w Gliwicach przed 1914 rokiem

Piotr Boroń, Bogusław Małusecki, Przemiany przestrzeni sakralnej w Gliwicach przed 1914 rokiem

Healthcare

11 Jul, 2018
3 pages
Piotr Boroń, Bogusław Małusecki, Przemiany przestrzeni sakralnej w Gliwicach przed 1914 rokiem
Wykorzystanie nowych technologii komunikacyjno-informacyjnych przez Romów w Polsce. W: Kurczewska, J. (red). Przemiany kulturowe we współczesnej Polsce: ramy, właściwości, epizody. Wyd. Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2016.

Wykorzystanie nowych technologii komunikacyjno-informacyjnych przez Romów w Polsce. W: Kurczewska, J. (red). Przemiany kulturowe we współczesnej Polsce: ramy, właściwości, epizody. Wyd. Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2016.

Journals

13 Jul, 2018
4 pages
Internet i nowe technologie odgrywają ważną rolę w trwającym od kilku dekad procesie mobilizacji etnicznej Romów, wspierając romską aktywność społeczną…
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks