Tag: d-link

7 documents
Wybrane relikty prawne epoki socjalizmu realnego w polskim prawie cywilnym - analiza zmiany funkcji społecznej instytucji prawnych w następstwie transformacji ustrojowej, Studia Iuridica t. LXVI: 2016

Wybrane relikty prawne epoki socjalizmu realnego w polskim prawie cywilnym - analiza zmiany funkcji społecznej instytucji prawnych w następstwie transformacji ustrojowej, Studia Iuridica t. LXVI: 2016

Novels

27 Jul, 2018
3 pages
Celem artykułu jest nim próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób instytucje prawne wywodzące się z radykalnie odmiennego ustroju…
Idee wolności, równości i własności w prawie prywatnym (ze szczególnym uwzględnieniem umów o dostarczanie treści cyfrowych konsumentom), Wrocławskie Studia Erazmiańskie t. X:2016

Idee wolności, równości i własności w prawie prywatnym (ze szczególnym uwzględnieniem umów o dostarczanie treści cyfrowych konsumentom), Wrocławskie Studia Erazmiańskie t. X:2016

Letters

28 Jul, 2018
2 pages
Artykuł stawia sobie za cel zanalizowanie realizacji idei wolności, równości i własności w prawie prywatnym na przykładzie projektowanych przepisów o…
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks