Tag: Medya ve İletişim

135 documents
Nesne Yönelimli Programlama – Ders Planı

Nesne Yönelimli Programlama – Ders Planı

Small Business & Entrepreneurship

11 Jul, 2018
36 pages
Nesne Yönelimli Programlama – Ders Planı
ÜNİVERSİTELERİN SEKTÖRE UYUM STRATEJİLERİ: KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ / SECTORAL ADAPTATION STRATEGY OF UNIVERSITIES: EXAMPLE OF KYRGYZ-TURKISH MANAS UNIVERSITY

ÜNİVERSİTELERİN SEKTÖRE UYUM STRATEJİLERİ: KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ / SECTORAL ADAPTATION STRATEGY OF UNIVERSITIES: EXAMPLE OF KYRGYZ-TURKISH MANAS UNIVERSITY

Politics

12 Jul, 2018
21 pages
ÖZET: Sektörün talep ettiği teknik kalifiye elemana en yakın profile sahip mezunu yetiştirebilmek için ders içeriklerinde de, profesyonel sektörlerde…

Suscríbase con nosotros

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks