Tag: Social Media and Web 2.0 Applications in Gove

2 documents
Yerel Demokrasi ve Siyasal Katılım Kent Konseyleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma.pdf

Yerel Demokrasi ve Siyasal Katılım Kent Konseyleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma.pdf

Law

3 Aug, 2018
10 pages
Özet: 1992 yılında Brezilya’nın Rio kentinde dünyanın küresel ölçekli meselelerine çözüm bulmak adına Rio Zirvesi düzenlenmiştir. Bu zirve sonunda…
TÜRKİYE'DE YEREL YÖNETİMLERDE YÖNETİCİLERİN E-DEVLETİ BENİMSEMESİ: AMPİRİK BİR ANALİZ

TÜRKİYE'DE YEREL YÖNETİMLERDE YÖNETİCİLERİN E-DEVLETİ BENİMSEMESİ: AMPİRİK BİR ANALİZ

Recruiting & HR

18 Aug, 2018
9 pages
Özet E-Devlet, günümüzde kamu yönetiminde yükselişe geçmiş olgulardan biridir. Türkiye artık bir tercih olmaktan çıkan bu olguya kayıtsız…
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks