Tag: ürk Dünyası ve İletişim

1 documents
Satranç'ın Atası Olan Türk Zekâ Oyunu; Mangala

Satranç'ın Atası Olan Türk Zekâ Oyunu; Mangala

Music

3 Sep, 2018
11 pages
Mankala, Türk dünyasında Dokuz Kumalak, Dokuz Korgol gibi farklı adlarla bilinen vezevkle oynanan bir Türk zekâ oyununun, dünyadaki genel adıdır.…

Suscríbase con nosotros

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks