Tag: Zahide Yıldırım

1 documents
REKLAMLARDA KULLANILAN KADIN İMGESİNİN TÜRK DÜŞÜNCE GELENEĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ An Evaluation of Women's Image in Advertisements From The Perspective of Turkish Tradition of Thought

REKLAMLARDA KULLANILAN KADIN İMGESİNİN TÜRK DÜŞÜNCE GELENEĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ An Evaluation of Women's Image in Advertisements From The Perspective of Turkish Tradition of Thought

Poems

13 Jul, 2018
9 pages
Özet: Günümüz dünyası, rekabet ortamının iletişim faaliyetlerinin ve kitle iletişim araçlarının gelişimiyle tüketim davranışının…
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks