Tag: zákon č. 22/1958 Sb. o kulturních památkách

9 documents
Jiří Varhaník - Jan Zavřel, K petrografické skladbě zdiva chebského hradu. Památky a příroda 1989, 15-16

Jiří Varhaník - Jan Zavřel, K petrografické skladbě zdiva chebského hradu. Památky a příroda 1989, 15-16

Lifestyle

12 Jul, 2018
29 pages
Jiří Varhaník - Jan Zavřel, K petrografické skladbě zdiva chebského hradu. Památky a příroda 1989, 15-16
Jiří Varhaník: Kolektiv autorů: Nejstarší sakrální architektura Pražského hradu, výpověď archeologických pramenů, Průzkumy památek 2001/I, 162

Jiří Varhaník: Kolektiv autorů: Nejstarší sakrální architektura Pražského hradu, výpověď archeologických pramenů, Průzkumy památek 2001/I, 162

Film

12 Jul, 2018
10 pages
Autorský kolektiv si vytkl velice obtížný cíl revidovat ná-lezové situace a analyzovat všechny dosavadní archeolo-gické a stavebně historické poznatky…
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks