of 10

Cengiz Aytmatov Kassandra Damgası.pdf

31 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Cengiz Aytmatov Kassandra Damgası.pdf
Transcript
   tr A S  T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI   Ajtmoioır  Editör Ramazan Korkmaz T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI  °T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI   KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3226 ANMA VE ARMAĞAN KİTAPLARI DİZİSİ 13 ISBN: 978-975-17-3450-1www. kulturturizm. gov. tr e-posta:yayimlar@kulturturizm. gov. tr Cengiz Aytmatov / Ed. Ramazan Korkmaz.- Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2009.392 s.: rnk. res.; 28 cm.- (Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınlan; 3226. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü anma ve armağan kitapları dizisi; 13.)ISBN: 978-975-17-3450-1I. Korkmaz, Ramazan II. Seriler.928.94335 YAPIM MRK Baskı ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti. Uzayçağı Caddesi 1254. Sokak No: 2 Ostim Yenimahalle / ANKARA Tel. 0312 354 54 57 BİRİNCİ BASKI 2000 Adet. BASIM YERİ-TARİHİ Ankara - 2009.  idncMer  1. BÖLÜM 11   SULARIN SIRRINI ÖDÜNÇLEYEN İNSANA DAİR U  Suların Sırrını Ödünçleyen İnsan: Aytmatov  - Ramazan KORKMAZ 13 İnanmak Kabullenmektir Biliyorum -  Maria Urmatovna AYTMATOVA 21Yolun Açık Olsun -  Muhtar AVEZOV 25  Repressiya ve Aytmatov  - Ahmet BURAN 29  Roza Aytmatova'nın Günlüğünden  - Roza AYTMATOVA 37  Aytmatov'un Aşkları ve Kadın Kahramanları  - Orhan SÖYLEMEZ 41 Sesinin İçinde Ak Bir Güvercin İdim  - Güzel Sarıgül ŞONBAEVA 53 Ölümsüz -  Zülfü LİVANELİ 61 Louis Aragon'un Gözüyle Cengiz Aytmatov  - Kemal ÖZMEN 55 Filozof, Şair, Romancı Yüzyılımızın Yeni Velisi Cengiz Bey -  Sadık Kemal TURAL 75 2. BÖLÜM 81   BOZKIRIN BİLGESİNE BAKIŞLAR 81 Dünyanın Aşkı Anlatan En Güzel Hikâyesi  - Louis ARAGON 83Evrenin Bilinci: İnsana Dönüş İzleği -  Ramazan KORKMAZ 93Cengiz Aytmatov: Toprağın Türküsünden Toprakların Türküsüne -  Laurent MİGNON 105Yaşamak... ve Ölmek Hakkında... -  Georgiy GAÇEV 115Sanatsal Karakterin Tasviri -  Keneşbek ASANALİEV 121 Bir Kültür Milliyetçisi Olarak Cengiz Aytmatov -  Zülfü LİVANELİ 127 Cengiz Aytmatov'un Eserlerinde Kültürel Kriz ve Bunalım Felsefesi -  Umut ASANOVA 131Cengiz Aytmatov ve Modern Psikoloji -  Çınara Asel ŞAKİYEVA 137  Aytmatov Anlatılarında "Yüce Ana" Arketipi ve Bu Arketipin Kişisel Görüntü Seviyeleri -  Sema ÖZHER 143Cengiz Aytmatov ve Kahramanları -  Galina GUSEVA 153Cengiz Aytmatov ve Eserlerinde Babalık Psikozu -  Ali İhsan KOLCU 157 Elveda Gülsarı Romanında Yüklendiği Değerler Bakımından Gülsarı ve Tanabay -  Yakup ÇELİK 165   Beyaz Gemi'de Tükeniş ve Yeniden Doğuş  - Cafer GARİPER/Yasemin KÜÇÜKCOŞKUN 177 Cengiz Aytmatov ve Yaşar Kemal'de Dramatik Öge Olarak Tasvirler   - Emel KEFELİ 189Toprak Ana'da Mekân-İnsan İlişkisi -  Ramazan KORKMAZ/Nesibe Didem NAKİPLER 199Yıldırım Sesli Manasçıda Anlatı Kahramanının "Mitik Sese" Dönüşümü  - Mitat DURMUŞ 209 Derin Anlatı Yapısı Olarak "Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek"te Hayal Etme Unsurları  - Fatih ARSLAN 223Cengiz Aytmatov'un Vatan Anlayışı  - Talip ALİBAYEVA 233 Mit Yaratıcı Cengiz Aytmatov  - Layli ÜKÜBAYEVA 239Gün Olur Asra Bedel Romanında Özgürlük Sorunu  - Mutlu DEVECİ 247 Gün Uzar Yüzyıl Olur Romanında Mitik ve Modern Mankurtlar   - Kamuran ERONAT 261Cengiz Han'a Küsen Bulut Romanında Simgesel Söylem  - Ülkü ELİUZ 271 Aytmatov'un Beyaz Gemi Romanında Ötelerin Çağrısı ve Kaçış  - Veysel ŞAHİN 283Kötülük ve İyiliğin Yolunda (Aytmatov'un Kıyamet adlı romanından etik bir kesit)  - Vladimir Mihail LEYBNİN 291Elveda Gülsarı Romanında İnsanların Dünyası -  Ramazan KAPLAN 303Kendini Tüketen Birey(ler)in Öyküsü: Kassandra Damgası  - Muhammet Fatih KANTER 311Kassandra Damgasının Eksiltilen Mesajı: Tevarüs Eden Kötülük ve Yeniden Doğan İnsan: 317    "Uzay Rahibi Filofey"   - İbrahim TÜZER   Dağlar Devrildiğinde/Ebedî Nişanlıda Kader Fikri ve İnancı  - İsmail ÇETİŞLİ  33 ı 3 . BÖLÜM  343 BİLGELİK DURAĞINDA SÖYLEŞİLER 343 Cengiz Aytmatov ile Dil ve Edebiyat Üzerine Söyleşi  - İsmail PARLATIR  345 Edebiyatın Misyonu -  Vladimir KORKİN  353  Baş Başa: Cengiz Aytmatov ile Söyleşi  - Mehmet SOYSAL  3   71 Türk Dünyası Yazarları Aytmatov'u Tartışıyor   - Bahtiyar ASLAN 381
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks