of 32

Kuru gıda depolama

37 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Kuru gıda depolama
Tags
Transcript
    GIDA GÜVENL İĞİ  KILAVUZU  2  3 Say ı n Üyemiz, G ı da Güvenli ğ i ve hijyen konusu turizm sezonunun ba ş lad ı ğ ı   ş u günlerde Bodrum’da en güncel konulardan birisi. Turizm sektörünün önemli bir yap ı  ta ş ı  olan otellerde ve yeme içme i ş iyle u ğ ra ş an tüm i ş letmelerimizde, g ı da güvenli ğ i sektörün gelece ğ i aç ı s ı ndan büyük önem ta ş ı maktad ı r. G ı da güvenli ğ i hem iç hem de d ı ş  turizmde öneminin artmakta ve g ı da güvenli ğ inin sektöre farkl ı l ı k yaratma f  ı rsat ı  sunmaktad ı r. Bodrum Ticaret Odas ı  olarak biz de 2010-2013 stratejik plan çal ı ş malar ı m ı z çerçevesinde G ı da Güvenli ğ i ile ilgili k  ı lavuz niteli ğ indeki kitapç ı ğ ı  üyelerimizin bilgilerine sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Sayg ı lar ı m ı zla, Mahmut S. KOCADON  Yönetim Kurulu Ba ş kan ı    4 İ Ç İ NDEK  İ LER 1.   G ı da Hijyeni, G ı da zehirlenmeleri 2.   Bakteriler 3.   G ı da Güvenli ğ i Zinciri 4.   G ı da Güvenli ğ i Zinciri Ön Gereksinim Uygulamalar ı   5.   G ı da Güvenli ğ i Zinciri Temel İş lemler ve di ğ er i ş lemler. 6.   G ı da Güvenli ğ i Zinciri Ön Gereksinim Uygulamalar ı  a.   Personel Hijyeni b.   Bina ve ekipman yap ı s ı   c.    At ı klar ı n kontrolü d.   G ı da Etiketleme ve Bilgilendirme e.    Altyap ı  çal ı ş ma alanlar ı , su, enerji f.    Alerjen G ı dalar ı n Kontrolü g.    Yumurta Politikas ı   h.   Ha ş ere Önleme i.   Temizlik Dezenfeksiyon  j.   E ğ itim k.   Denetimler 7.   G ı da Güvenli ğ i Zinciri Temel İş lemler ve di ğ er i ş lemler. a.   Sat ı n Alma/ Girdi kontrol b.   Depolama c.   Meyve Sebze Dezenfeksiyonu d.   Çözündürme e.   İş leme/ Haz ı rl ı k f.   Pi ş irme- Is ı tma g.   So ğ utma h.   Sunum i.   Eleme  j.    Yo ğ urma k.   Barlarda gerçekle ş tirilen i ş lemler i.   Buzlar ii.   Mobil makineler  5 G ı dalar ı n BOZULMA R  İ SK  İ NE Kar ş ı  al ı nan önlemler, yap ı lan i ş lemler ve prosedürlerdir. G ı da hijyeninin olmad ı ğ ı  tesislerde Bozulma Yapan Bakteriler; G ı dan ı n bozulmas ı na neden olarak g ı da zehirlenmesine neden olur.   G ı da Zehirlenmeleri olur. İş  gücü kayb ı  / verimsizlik ya ş an ı r. Bozulmalar sebebi ile ürün kayb ı  meydana gelir. Mü ş teri memnuniyetsizli ğ i olur İ tibar kayb ı  olur. Maliyet artar.  Yasal problemler olur   Tesis kapanabilir. GIDA ZEH İ RLENMES İ  BEL İ R  İ LER  İ      G ı da zehirlenmelerinin ço ğ una bakteriler neden olur.    Bu durumda hijyen her ş eyden önce zehirlenmelere neden olan bakterilere kar ş ı  yap ı lan bir sava ş t ı r.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks