of 17

Magazine voor iedereen 2017 - jaaroverzicht Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg

0 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
MAGAZINE VOOR IEDEREEN IS EEN UITGAVE VAN DE STICHTING LEGER DES HEILS WELZIJNS- EN GEZONDHEIDZORG / JEUGDBESCHERMING EN RECLASSERINGmagazine voor iedereen“De…
Transcript
MAGAZINE VOOR IEDEREEN IS EEN UITGAVE VAN DE STICHTING LEGER DES HEILS WELZIJNS- EN GEZONDHEIDZORG / JEUGDBESCHERMING EN RECLASSERINGmagazine voor iedereen“De normale wereld is gewoon heel zwaar.”APRIL 2019HET LEGER DES HEILS VINDT DAT IEDEREEN ERTOE DOET, DAT IEDEREEN ERBIJ HOORT. JUIST OOK DEGENEN DIE DE AANSLUITING BIJ DE SAMENLEVING MISSEN. DOOR WAT HEN OVERKOMEN IS. DOOR EEN OPEENSTAPELING VAN PECH. DOOR VERKEERDE BESLISSINGEN.Inhoudsopgave 03CORNEL VADER: ‘EEN ENORM TEKORT’04IN GESPREK MET PAUL BLOKHUIS08‘SAMENWERKEN, SNEL SCHAKELEN EN OPLOSSEN’10COLUMN HANNELISE TVEDT11ÉÉN EUROPEES LEGER TEGEN MENSENHANDEL18JARENLANG VERSLAAFD EN DAN...20COLUMN JURGEN VAN HOUDT,21COLUMN BERT VAN ALPHENEen enorm tekort aan goedkope huizen, een opvangsector die eerder22 2450|50 CLEANdie de verwachtingen van de samenleving onvoldoende waar maakt. JustitieCOLUMN DOMINIC SCHRIJERVERTROUWEN EN BEGRIP VORMEN DE SLEUTEL VOOR SUCCES.25COLUMN TINKA VAN ROOD14NIET IEDERE JONGERE IS EEN PROBLEEMKIND26PORTRET VAN EEN JEUGDBESCHERMER15 16WAT WE DOEN28 30eindstation lijkt te worden dan een fase met nieuw perspectief. De jeugdzorg, die er niet in slaagt de recidive terug te dringen. En een arbeidsmarkt die het12KENNETH:’ SINDS IK HIER BEN,HEB IK WEER RUST’Een enorm tekortDE NORMALE WERELD IS GEWOON HEEL ZWAAR HERSTART AAN DE NIEUWEGRACHTsociaal domein de rug toekeert... Dat was het speelveld van Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg en de Jeugdbescherming en Reclassering in 2018. Geen eenvoudige opgave. De transitie van regie enVanuit 280 locaties, in alle 355 gemeenten vanfinanciering zijn aangekomen daar waar ze horen – bijons land. Enorm gemotiveerd, goed toegerust,de gemeente. We kunnen werken aan verbeteringenvaak onvermoeibaar en creatief werken zij –nu er meer zekerheid bij de partijen aan het ontstaangeïnspireerd door het Evangelie – voor deis. Hard nodig, want ook het afgelopen jaar warenmeest kwetsbaren.er 40.000 verschillende mensen die met ons in aanraking kwamen: ex-gedetineerden, kinderen enBijzonder dank aan iedereen die in welke vormjeugdigen en hun gezinnen, mensen die alles kwijtdan ook – professioneel, financieel, vrijwillig, metraakten, mensen in grote verwarring en wanhoop, diesupport achter de schermen – dit werk in 2018nergens terecht konden, mensen die door hun leefstijlmogelijk heeft gemaakt!veel extra zorg nodig hadden. Ook heel specifieke groepen, zoals mensen uit andere landen en culturen die hier terechtkwamen of verhandeld waren, mensen die terugkeerden uit conflictgebieden in het Midden-Magazine voor iedereente vragen bij het centraal bureau:Het Magazine voor Iedereen is eencb.wg@legerdesheils.nl.uitgave van de Stichting Leger des Heils Welzijns en Gezondheidszorg/ColofonJeugdbescherming en Reclassering.Teksten: Leger des HeilsLEGER DES HEILS MAGAZINE VOOR IEDEREENLEGER DES HEILS MAGAZINE VOOR IEDEREENWELKOMEnvoy drs. Cornel VaderVoorzitter stichtingsdirectieOosten, jongeren die dwars door Europa gebrachtLeger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorgwerden – slachtoffers van uitbuiting, enzovoort.Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering‘Het afgelopen jaar waren er 40.000 verschillende mensen die met ons in aanraking kwamen.‘Eindredactie: Menno de Boer2Wij zijn eenen Reina Dijksterhuis.professionele, praktisch ingesteldFotografie: Wendy Bos,De meer dan 6.500 collega’s, ruim 2.000 vrijwilligersen flexibele organisatie.Diana Nieuwold, Jasper Bosman (p.24),en inmiddels enkele honderden ervaringsdeskundigenEveline van Egdom (p.14)zetten zich dagelijks in om – samen met ketenpartnersHet complete jaarverslag en de jaarrekeningVormgeving: Redmattersen overheden – een betere toekomst te realiseren.zijn te vinden op www.legerdesheils.nl of opwww.redmatters.com3Staatssecretaris Paul Blokhuis‘Elke daken thuisloze jongere is er één teveel’LEGER DES HEILS MAGAZINE VOOR IEDEREENLEGER DES HEILS MAGAZINE VOOR IEDEREENINTERVIEWStaatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vindt het onbestaanbaar dat er in een land als Nederland jongeren op straat terechtkomen. Cornel Vader van het Leger des Heils maakt zich zorgen over het aantal ernstige incidenten in de maatschappelijke opvang. Een gesprek over dak- en thuisloze jongeren, de psychische nood bij kwetsbare mensen en het draagvlak in de samenleving.Het Leger des Heils ziet een toename van dak- en thuisloze jongeren in de maatschappelijke opvang. Blokhuis: “Ik vind het echt onbestaanbaar dat in een land als Nederland zoveel jongeren dakloos zijn. In 2016 ging het om 12.400 jongeren tot 30 jaar, onder de 27 jaar ruim 10.000, dat is een derde van de daklozenpopulatie! Er gaat een aantal dingen fout. Er wonen nog teveel jongeren in een instelling, terwijl ze ook heel goed in een pleeggezin of een gezinshuis kunnen wonen. Maar die cultuur is er nog veel te weinig. En we bereiden kinderen op hun 16e al voor op zelfstandigheid, want op hun 18e vallen ze uit de zorg. Dat is heel raar, want tegen mijn eigen kinderen zeg ik ook niet dat ze zich op hun 16e moeten voorbereiden op zelfstandigheid, laat staan tegen kinderen die al van alles hebben meegemaakt. En als de jongeren dan de overgang van jeugdzorg naar beschermd wonen moeten maken, is er vaak geen plek,” zegt Blokhuis. “Wat ook niet helpt, is het tekort aan goedkope huizen. Het is belangrijk is dat corporaties woningen beschikbaar maken voor kwetsbare groepen, zoals jongeren. Dankzij programma’s als Weer Thuis!* zie je dat problemen niet direct helemaal opgelost worden, maar wel minder worden.*Programma om het maken van prestatieafspraken te bevorderen tussen gemeenten, corporaties en aanbieders over de uitstroom uit beschermd wonen en de maatschappelijke opvang naar een eigen woning. 45LEGER DES HEILS MAGAZINE VOOR IEDEREENuitkering. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Dezetegenwoordig kleiner zijn. Kinderen krijgen veel aandachtkostendelersnorm is dan ook een van de onderwerpen dievan hun ouders, en worden zo voor we het wetenwe als onderdeel van het actieprogramma aan de kaak‘projecten’. De lat wordt hoog gelegd. Daarnaast krijgengaan stellen.”kinderen heel veel prikkels via sociale media, groepsdruk. Ik denk dat er in deze cultuur echt iets moet veranderen.”‘Het is zo belangrijk dat er iemand is die met je meekijkt, die voor jóu gaat, die je erdoorheen sleurt, langs alle schotten.’‘Als het kan, laten we mensen liever in hun thuissituatie en behandelen we ze thuis.’maar je kunt onvoldoende doen.” Blokhuis: “Ik heb nu geen pasklaar antwoord, maar zullen we afspreken dat we hier serieus naar kijken?”Vader: “Heel goed. We zien zelfs jongeren in kraakpanden, tijdens ons ‘outreach-werk’. En dan betreft het nietvandien. De GGZ grijpt niet in. Er is geen alternatief. Enalleen studenten die we aantreffen op deze, soms uiterstde veiligheid van onze deelnemers en medewerkers looptrisicovolle, plekken. Ik ben blij met de focus waarmee jijgevaar.” Blokhuis geeft aan dat het heel belangrijk is dat deje voor deze jongeren inzet.” Blokhuis antwoordt: “Mijnsamenwerking tussen de GGZ en partijen uit het sociaalactieprogramma ‘Dak- en Thuisloze Jongeren’ vind ikdomein, zoals opvanginstellingen, verbetert. Daarom is ditzó gerechtvaardigd. Het is onbestaanbaar dat zoveelook een cruciaal onderdeel van het Hoofdlijnenakkoordjongeren een valse start maken. Het levert geen extraGGZ dat hij met partijen gesloten heeft.werk op, maar we gaan beter focussen op de doelgroep.”Gedwongen opname en gerichte observatieWat moet er dan veranderen?‘Werk ook vooral samen met corporaties en zorgorganisaties, zou ik tegen gemeentes willen zeggen.’ Leger des Heils ervaart vaak weerstand van de buurt Het Leger des Heils probeert altijd een goede buur te“Kijk naar IJsland, naar de community based aanpak.Het actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren is“We hebben de behoefte aan beveiligde bedden goedzijn, maar de activiteiten en deelnemers zijn niet altijdOuders geven bewust aandacht aan hun kinderen,gepresenteerd. Hierin staat centraal dat we de mensin beeld,” zegt Blokhuis. “Minister Grapperhaus vanwelkom in de buurt. Op de vraag wat de overheid hieraaneten bewust, spelen bewust, doen weer spelletjes metals geheel zien en de verschillende zaken die spelenJustitie en Veiligheid en wij hebben afspraken gemaaktkan doen, antwoordt Blokhuis: “De gemeente heeftelkaar. En ze zorgen ervoor dat kinderen niet tot één uur(woning, opleiding, zorg en begeleiding) samen nemenmet zorgverzekeraars en GGZ-instellingen. We gaanhier zeker een taak. Maak altijd een goede scan van’s nachts op straat lopen, maar spreken jongeren aan.in de aanpak. Naast de aandacht voor preventie,extra beveiligde bedden inkopen bij de geestelijkede buurt, zodat je een inschatting kunt maken van het‘It takes a village to raise a child’.” “Je moet inderdaadfinanciële bestaanszekerheid en passende opvanggezondheidszorg, speciaal voor de groep mensenabsorptievermogen van de wijk. Is er al veel zorg in deeerder beginnen, preventief, aan de voorkant bijen woonplekken, wordt er ook sterk ingezet op demet ernstige psychiatrische stoornissen die tevenswijk, dan is het misschien geen goed idee om daar extragezinnen,” zegt Vader. “Vroeger vielen jongeren ook uitaanwezigheid van regisseurs en bijvoorbeeld mentorengevaarlijk gedrag vertonen. Daarnaast werk ik hard aanvoorzieningen voor kwetsbare mensen te realiseren.op school, die gingen dan aan het werk bij hun ouders,die de dak- en thuisloze jongeren op alle levensgebiedende implementatie van de wet Verplichte GGZ. SomsTegelijk vind ik ook dat je als gemeente je rug rechtop de markt, waar dan ook. Bezig zijn is belangrijk.ondersteunen. Eén aanspreekpunt, bij voorkeur voor eenmoeten mensen gedwongen worden opgenomen, maarmoet houden. Kwetsbare mensen hebben natuurlijkDaarom werken wij bijvoorbeeld samen met ROC’s enlangere periode. Niet telkens een andere.”alleen in uiterst geval. Als het kan, laten we mensen lieverook een plek nodig om te wonen en een leven op tehelpen we mensen weer aan startkwalificaties. We blijvenin hun thuissituatie en behandelen we ze, indien nodigbouwen. Werk ook vooral samen met corporaties endichtbij en maken kleine stapjes. Objectief gezien kun jegedwongen, thuis.”zorgorganisaties, zou ik tegen gemeentes willen zeggen.als jong mens niet zelfstandig worden als je geen baantje hebt om dat te bekostigen of geen ouders hebt die financieel bijspringen. Het is zo belangrijk dat er iemand is die met je meekijkt, die voor jóu gaat, die je erdoorheen‘Vroeger vielen jongeren ook uit op school, die gingen dan aan het werk. Bezig zijn is belangrijk.’En zorg samen voor voldoende draagvlak en capaciteit. Vader beaamt dat dat voor een deel de oplossingWe willen toch graag een cultuur waarin mensen weerkan zijn, maar pleit tegelijkertijd voor een soort vanmeer naar elkaar omzien.”observatiemaatregelen die het nu in de wet niet hebbensleurt, langs alle schotten. En dat kan ook vanuit degered. “Een mogelijkheid om mensen even stil te kunnenjeugdbescherming, opgelegd door een rechter.”zetten. Hier is opnieuw de procesregie van belang. Bemoeizorg is van belang. Iemand die keuzes maaktDe regie van A tot ZOplossingen nodig voor ‘mensen met verward gedrag’Vader wil bij deze doelgroep ook pleiten voor ‘procesregie’.Een ander gesprekspunt is (ernstige) incidenten als gevolgomgeving. Maar het is goed om te horen dat er extra“We hebben behoefte aan wat ik noem ‘sleurders’:van psychische problematiek. Het gaat hier om mensenbedden beschikbaar komen, we gaan kijken of datmensen die van A tot Z de regie pakken en jongerenmet psychische problemen die een gevaar kunnen vormenvoldoende is. Als je dit werk doet, dan zie je de spanningerdoorheen helpen. Alle partijen kunnen nu gelegitimeerdvoor zichzelf of hun omgeving. De samenwerking met dezeggen dat ze bepaalde dingen niet kunnen. Maar dangeestelijke gezondheidszorg (GGZ) op regionaal niveaugebeurt er dus te weinig, omdat niemand het oppakt.”werkt volgens Vader onvoldoende: “Waar veel van de medewerkers van het Leger des Heils tegenaan lopen,6bij een deelnemer soms oplopen, je herkent de signalen,LEGER DES HEILS MAGAZINE VOOR IEDEREEN”Hij vervolgt: “Meer in het algemeen zie je dat gezinnenen doorpakt, in het belang van de deelnemer en zijnFACTBlokhuis is het heel erg met die benadering eens: “Dat vindis dat de psychische spanningen bij deelnemers enormik wel winst van de decentralisaties. Niet alles gaat goed,kunnen oplopen. We zijn dan wel goed in het begeleidenwe moeten nog veel doen, maar we zetten wel stappen.van allerlei vaardigheden op weg naar een hersteld leven,Mensen worden meer als geheel gezien. Oplossingenmaar we kunnen onvoldoende doen met ernstig psychischezitten vaak in kleine dingen. Ik heb jongeren gesproken dieproblemen bij mensen. We zien dat de dagelijkse spanning9 mndop straat belanden en nu in de maatschappelijke opvangals gevolg van psychische problemen enorm kan oplopenDe gemiddelde verblijftijd in de opvang is in 2019wonen, omdat ouders anders gekort worden op hunen zelfs kan leiden tot een psychose met alle gevolgen9 maanden. In 2018 was dit gemiddeld 8 maanden.7Op beide locaties is enorm geïnvesteerd in heten hier verderop is een kinderboerderij, wellicht datcontact met de buurt. Een van de buren is Hansbewoners daar hand- en spandiensten zouden kunnenBöhm, schaakmeester en vooral bekend vanuitvoeren.” “Nou”, lacht Trees, “er zijn toevallig net tweehet tv-programma ‘Ook dat nog’ dat jarenlanggesprekken geweest met die kinderboerderij, samenconsumentenproblemen aan de orde stelde. Samenmet een jobcoach van het Leger des Heils. Wij zettenmet Trees Boon (afdelingsmanager bij het Leger desdaar ook op in! Het contact met de buurt is belangrijk.Heils) en Carola van den Berg (buurtcoördinator voorWij zijn daarom ook met een aantal bewoners op deHilversum Noordwest) praten we over samenleven inbuurtbarbecue geweest en dat was hartstikke gezellig.”de buurt. “Ik woon hier nu al 26 jaar en ik denk dat de hele buurt hier begrijpt dat kwetsbare mensen een plek moeten hebben. Wij hebben in Nederland gelukkig een beschaving waarin dat besef er is”, begint buurman Böhm, “maar dan komt natuurlijk de praktijk. Dit isLEGER DES HEILS MAGAZINE VOOR IEDEREENLEGER DES HEILS MAGAZINE VOOR IEDEREENIN DE BUURTeen wijk met veel grote woningen, ruime tuinen en relatief weinig bewoners per adres. Dan is een hele ‘nederzetting’ op één adres in je wijk wel even iets anders. Dat heeft impact. Bijvoorbeeld op het gebied van rommel en rumoer in de wijk. Nu valt het met de overlast over het algemeen wel mee, maar je moet er elkaar wel op aan kunnen spreken als het toch gebeurt. Het gesprek aangaan.”‘Ik denk dat de hele buurt hier begrijpt dat kwetsbare mensen een plek moeten hebben. Wij hebben in Nederland gelukkig een beschaving waarin dat besef er is.’Permanente aandacht Carola van den Berg is buurtcoördinator namens deLeger des Heils in de buurtOp de foto van links naar rechts: Carola, Trees en Hans .‘Samenwerken, snel schakelen en oplossen’heel belangrijk is voor de leefbaarheid in de buurt.Trees Boon haakt in: “Wij steken veel energie in het“Toen ik hier begon met mijn werk, hebben we alsovertuigen van onze bewoners dat we hier niet opeerste activiteit een buurtborrel georganiseerd. Weeen eiland leven. We leven hier samen met anderehebben uitnodigingen gemaakt en zijn daarmee langsbuurtbewoners en dat betekent simpelweg: houd jede deuren gegaan. Gewoon aangebeld en gevraagdaan de regels. Toch is dat ook wel moeilijk soms,of mensen wilden komen. Er zaten mensen bij die alomdat onze deelnemers soms bepaalde normen en30 jaar buren waren en nog nooit bij het Leger deswaarden missen. Ze zijn beschadigd, kwetsbaar,Heils waren geweest… Het was echt een succes.willen soms alleen overleven. Dat resulteert danMaar samen leven gaat natuurlijk verder dan eenweleens in afwijkend gedrag.”buurtborrel. Het is een kwestie van samenwerken, snel schakelen in geval van problemen en oplossen.Middenin een villawijk in noordwest Hilversum heeft hetSamen optrekkenPermanente aandacht is dan ook nodig. Dat is deLeger des Heils twee opvanglocaties voor verschillende“Het zou goed zijn als we daar met elkaar in investeren,”reden waarom we iedere zes weken een overlegdoelgroepen. Grofweg van beschermd wonen voor (jong)geeft Böhm aan. “Wij hebben hierachter een groothebben, waar ook de wijkagent bij aansluit. En datopen grasveld, we noemen het ‘t Heksenweitje, dat wewerkt. De buurt en de bewoners bij het Leger des Heilsals buurt met elkaar verzorgen. Het zou mooi zijn alswennen zo ook aan elkaar. Schoon, heel en veilig ishet Leger des Heils daaraan mee zou kunnen doen.het uitgangspunt voor de gemeente. Zodra we op dieMaar we organiseren ook geregeld een buurtborrelpunten risico’s zien, gaan we in gesprek.”volwassenen met een licht verstandelijke beperking, tot begeleid wonen voor vrouwen met kinderen en mannen en vrouwen met hulpvragen op sociaal emotioneel gebied. 8gemeente Hilversum. Zij beaamt dat samen optrekken Houd je aan de regels9LEGER DES HEILS MAGAZINE VOOR IEDEREENde leefbaarheid in de buurt, maar onze deelnemersDe manier waarop de instanties en de buurt elkaarmoeten ook aan zichzelf werken.vinden is positief. Dat betekent niet dat het nooit meer misgaat. Trees: “We proberen onze deelnemers te leren dat ze deel uitmaken van die buurt. Je woont hier samen, dus moet je rekening met elkaar houden.” Hans Böhm voegt toe: “Het is mooi om te zien dat hieraan gewerkt wordt. Het kan altijd beter, maar we zien positieve ontwikkelingen. Zolang we met elkaar in gesprek blijven, is het oké. En natuurlijk is het van belang dat je blijft communiceren. OverEén Europees Leger tegen mensenhandel‘Het is mooi om te zien dat hieraan gewerkt wordt. Het kan altijd beter, maar we zien positieve ontwikkelingen. Zolang we met elkaar in gesprek blijven, is het oké.’veranderingen, activiteiten, enzovoort. Wat je het liefst ziet is een gezamenlijke verantwoordelijkheidDat is weleens lastig. Maar zowel op individueelTwee jaar geleden heeft het Leger des Heilskwetsbare mensen: vluchtelingen die wordenvoor de buurt. Ik besef heel goed dat dat lastig is.niveau als in bewonerssessies komt die verant-van de Europese Unie de opdracht gekregenuitgebuit. Vanuit haar ervaring als survivor vanJe hebt te maken met beschadigde mensen, dat iswoordelijkheid voortdurend aan de orde. En weom in Europa nog meer veilige plekken temensenhandel en haar drive om slachtoffers teniet zo eenvoudig.” Trees beaamt dat: “Je wilt heelzijn altijd bereid het gesprek met de buurt aancreëren voor slachtoffers van mensenhandel.helpen, representeert ze het Leger des Heilsgraag dat mensen zich verantwoordelijk voelen voorte gaan.”Hiervoor ontvingen we een tweejarige subsidieop de plaatsen waar belangrijke beslissingenvoor het project Safe Havens. In het najaarworden gemaakt.LEGER DES HEILS MAGAZINE VOOR IEDEREENWerken aan verantwoordelijkheidvan 2018 presenteerde de werkgroep Mensenhandel de resultaten in Brussel. Wat zijnIn Nederland hebben we een programmade resultaten?opgezet voor de meest kwetsbare slachtoffers: ongedocumenteerden. We geven sociaal juridischeCOLUMNHoopdragers en een bubbelbadhulpverlening aan deze mensen. Het programmaMensenhandel: “Met het project Safe Havensis inmiddels ook opgestart in Zweden.hebben we de banden versterkt tussen de landen waar slachtoffers van mensenhandel vandaanIk zie dat het Safe Havens project, maar ook hetkomen en landen waar ze als slaaf wordenlobbyen en het programma ‘Recht in Zicht’ helemisbruikt. Er is bijvoorbeeld een documentairebelangrijke stappen zijn in het bestrijden vangemaakt die wordt gebruikt in een duurzaammensenhandel. En dan heb ik het nog niet eenstrainingsprogramma voor officieren, medewerkersover de aanpak van criminele kinderuitbuitingen partners van het Leger des Heils. Het Legeronder met name Roma. Het mooie van Safedes Heils werkt in heel Europa, ook in de dorpenHavens is dat we de verbinding met Oost Europaen wijken waar mensen geronseld worden enhebben versterkt.”Hij had al in meerdere instanties
Related Search
Advertisements
Related Docs
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks