of 24

ÖDÜNÇ YÖNETİCİ (SECONDMENT) KAVRAMI TÜRKİYE’DEKİ STK’LARDA.pdf

7 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
ÖDÜNÇ YÖNETİCİ (SECONDMENT) KAVRAMI TÜRKİYE’DEKİ STK’LARDA.pdf
Tags
Transcript
    T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BBİİLLDDİİRRİİLLEERR KKİİTTAABBII / / PPRROOCCEEEEDDIINNGGSS  GGLLOOBBAALL PPEEAACCEE  DDeer r l l eey y eennl l eer r   Prof. Dr. Ali AKDEMİR Prof. Dr. A. Kazım KİRTİŞ  Yrd. Doç. Dr. Mehmet MARANGOZ  Yrd. Doç. Dr. Ali Şahin ÖRNEK E E d d i i t t oor r ss  Prof. Ali AKDEMİR Prof. A. Kazım KİRTİŞ Assist. Prof. Mehmet MARANGOZ Assist. Prof. Ali Şahin ÖRNEK 2244 -- 2266 EEKKİİMM 22000088 ÇÇAANNAAKKKKAALLEE – – TTÜÜRRKKİİ Y YEE TTr r ooiiaa KKüüllttüür r  MMeer r kkeezzii TThhee PPr r oocceeeeddiinnggss oof f  VV.. IInntteer r nnaattiioonnaall NNGGOO’’ss CCoonnf f eer r eennccee     II Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne aittir. Bütün hakları saklıdır. Kitabın tümü, bölüm /bölümleri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin izni olmadan elektronik, optik, mekanik veya diğer yollarla çoğaltılamaz, dağıtılamaz, basılamaz.   Copyright 2008 by Çanakkale Onsekiz Mart University.  All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, printed or distributed by any electronical, mechanical or other means without the written permission of the Çanakkale Onsekiz Mart University. ÇÇaannaakkkkaallee OOnnsseekkiizz MMaar r tt ÜÜnniivveer r ssiitteessii TTaassaar r ıımm vvee DDüüzzeennlleemmee  Yrd. Doç. Dr. Ali Şahin ÖRNEK  Araş. Gör. Tanju ÇOLAKOĞLU TTyyppeesseettttiinngg   Ali Şahin ÖRNEK, Ph.D., Assist. Prof. Tanju ÇOLAKOĞLU, Research Assist.   Kongre TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. This conference was realised with contributions from TUBITAK (Scientific and Technical Research Council of Turkey). ÜÜnniivveer r ssiittee Y Yaayyıınn NNuummaar r aassıı 9900 IISSBBNN 997788--997755--88110000--9966--55 BBaasskkıı AAyynnaallıı GGaazzeetteecciilliikk vvee MMaattbbaaaaccııllııkk TTeell:: ++ 9900 228866 221133 8855 8866 KKiittaapp İİsstteemmii  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Tel: +90 286 335 87 38 Fax: +90 335 87 36 http://biibf.comu.edu.tr Bildiri kitabında yayınlanan yazıların tüm sorumluluğu yazar(lar)a aittir.    III Statements of facts or opinions appearing in the Proceedings of V. International NGO’s Conference are solely those of the authors and do not imply endorsement by the Organization Comittee or the Publisher V. ULUSLARARASI STK’LAR KONGRESİ KONGRE BİLİM VE DANIŞMA KURULU  Prof. Dr. Ali AKDEMİR Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Doç Dr. Ahmet KAVAŞ İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Arturo ALVARADO El Calegia de Mexico  Assoc.Prof. Asta VALACKIENE Kaunas University of Technology Prof. Dr. A. Selami SARGUT Başkent Üniversitesi Prof. Dr. Coşkun Can AKTAN Dokuz Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Earl INGRAM Troy University Prof. Dr. Engin ERDOĞAN Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Prof. Dr. Engin YILDIRIM Sakarya Üniversitesi Prof. Dr. Erol EREN Beykent Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan GAVCAR Muğla Üniversitesi Prof. Dr. Ertuğrul TAÇGIN International University of Sarajeua  Assoc.Prof. Gül KREMER Pennisylvanya State University Prof. Dr. Günal ÖNCE Dokuz Eylül Üniversitesi Prof. Dr. A. Kazım KİRTİŞ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Prof. Dr. Huriye ÇATALCA Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İbrahim BETİL Toplum Gönüllüleri Vakfı Prof. Dr. İlter TURAN Bilgi Üniversitesi Prof. Dr. James HOYT Troy University Prof. Dr. José Luis LEZAMA El Calegia de Mexico Prof. Dr. Kemal YILDIRIM Anadolu Üniversitesi Mahmut AYDOĞMUŞ Dünya Bankası Prof. Dr. Maria KLIMIKOVA University of Economics in Bratislava Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN Anadolu Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet R. GÜRKAYNAK Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa TANYERİ Dokuz Eylül Üniversitesi Prof. Dr. M. İlhan BAŞGÖZ Indiana University  Assist. Prof. Naim KAPUCU University of Central Florida Prof. Dr. Nihat FALAY İstanbul Üniversitesi  Assoc.Prof.Peter WOLF Technical University of Ostrava Prof. Dr. Ramazan AYDIN Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Prof. Dr. Rıza AŞIKOĞLU Afyon Kocatepe Üniversitesi Prof. Dr. Sadık KIRBAŞ Okan Üniversitesi Prof. Dr. Steven Rathgeb SMITH University of Washington Tayfun TALİPOĞLU Araştırmacı-Gazeteci Dr. Tuğrul KESKİN Virginia Polytechnic Institute Prof. Dr. Veysel BOZKURT Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Yavuz ODABAŞI Anadolu Üniversitesi Prof. Dr. Z. Toprak KARAMAN Dokuz Eylül Üniversitesi    IV V. ULUSLARARASI STK KONGRESİ KONGRE ORGANİZASYON VE KOORDİNASYON KURULU   Genel Koordinasyon Prof. Dr. Ali AKDEMİR, Başkan Prof. Dr. A. Kazım KİRTİŞ, Başkan Yrd.  Yürütme ve Organizasyon Kurulu Yrd. Doç. Dr. Mehmet MARANGOZ, Başkan Yrd. Doç. Dr. Esra DEMİRCAN, Başkan Yrd. Yrd. Doç. Dr. Ali Şahin ÖRNEK, Başkan Yrd. Doç. Dr. Dilek DİLEYİCİ Doç. Dr. Hakan SARITAŞ Doç. Dr. Muhlis BAĞDİGEN Yrd. Doç. Dr. Şansel ALDEMİR Yrd. Doç. Dr. Özlem İpekgil DOĞAN Yrd. Doç. Dr. H. Mustafa PAKSOY Yrd. Doç. Dr. Aytekin FIRAT Yrd. Doç. Dr. M. Yılmaz İÇERLİ Dababrata CHOWDHUR Unto VISA Organizasyon Komitesi   Araş. Gör. Erdal AYDIN, Başkan  Araş. Gör. Burcu KILINÇ SAVRUL  Araş. Gör. Tanju ÇOLAKOĞLU  Araş. Gör. Canan Öykü DÖNMEZ Öğr. Grv. Özlem Becerik YOLDAŞ Okt. Özgür TOPKAYA Uzm. Orhan Şevki YİĞİTBAŞ  Arzu AÇAR Meral AYDIN Esma Şen BALABAN Web Sorumlusu  Mesut SAVRUL Grafik Tasarım  Öğr. Grv. Gülhan APAK  Yayın Komisyonu  Yrd. Doç. Dr. Ali Şahin ÖRNEK, Başkan Yrd. Doç. Dr. Suat UĞUR, Başkan Yrd.  Arş. Gör. Tanju ÇOLAKOĞLU  Arş. Gör. Burcu KILINÇ SAVRUL Gözden Geçirenler Kongre Türkçe Bildirileri Ön Değerlendirme Komisyonu Yrd. Doç. Dr. Mehmet MARANGOZ, Başkan Yrd. Doç. Dr. Ali Şahin ÖRNEK Yrd. Doç. Dr. Suat UĞUR Yrd. Doç. Dr. Bünyamin BACAK Yrd. Doç. Dr. Mahir GÜMÜŞ Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman BENLİ Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÖRÜN Yrd. Doç. Dr. Hikmet YAVAŞ Yrd. Doç. Dr. Halis KALMIŞ Yrd. Doç. Dr. Sefer ŞENER Yrd. Doç. Dr. Ülkü VARLIK Yrd. Doç. Dr. Yunus YOLDAŞ Yrd. Doç. Dr. Soner KARAGÜL V. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION   COMMITTEE General Coordination Prof. Ali AKDEMİR, Head of the Committee Prof. Dr. A. Kazım KİRTİŞ, Deputy Head of the Committee Organization Committee  Assist. Prof. Mehmet MARANGOZ, Chairman  Assist. Prof. Esra DEMİRCAN, Deputy Chairman  Assist. Prof. Ali Şahin ÖRNEK, Deputy Chairman  Assoc. Prof. Dilek DİLEYİCİ  Assoc. Prof. Hakan SARITAŞ  Assoc. Prof. Muhlis BAĞDİGEN  Assist. Prof. Şansel ALDEMİR  Assist. Prof. Özlem İpekgil DOĞAN  Assist. Prof. H.Mustafa PAKSOY  Assist. Prof. Aytekin FIRAT  Assist. Prof. M.Yılmaz İÇERLİ Dababrata CHOWDHUR Unto VISA Organization Committee  Res. Asst. Erdal AYDIN, Chairman Res. Asst. Burcu KILINÇ SAVRUL Res. Asst. Tanju ÇOLAKOĞLU Res. Asst. Canan Öykü DÖNMEZ Lect. Özlem Becerik YOLDAŞ Lect. Özgür TOPKAYA Orhan Şevki YİĞİTBAŞ  Arzu AÇAR Meral AYDIN Esma Şen BALABAN Web Commissional  Mesut SAVRUL Graphic Design  Lect. Gülhan APAK Publication Commission   Assist. Prof. Ali Şahin ÖRNEK, Head of the Commission  Assist. Prof. Suat UĞUR, Deputy Head of the Committee Research Assist. Tanju ÇOLAKOĞLU Research Assist. Burcu KILINÇ SAVRUL Reviewed by    The Commission for First Evaluation of the Submissions in Turkish   Assist. Prof. Mehmet MARANGOZ, Chairman  Assist. Prof. Ali Şahin ÖRNEK  Assist. Prof. Suat UĞUR  Assist. Prof. Bünyamin BACAK  Assist. Prof. Mahir GÜMÜŞ  Assist. Prof. Abdurrahman BENLİ  Assist. Prof. Mustafa GÖRÜN  Assist. Prof. Hikmet YAVAŞ  Assist. Prof. Halis KALMIŞ  Assist. Prof. Sefer ŞENER  Assist.Prof. Ülkü VARLIK  Assist. Prof. Yunus YOLDAŞ  Assist. Prof. Soner KARAGÜL    V Yrd. Doç. Dr. Halil ŞİMŞEK Yrd. Doç. Dr. Mehmet HASGÜLER Yrd. Doç. Dr. Ersin KAVİ Yrd. Doç. Dr. Murat AKYILDIZ Yrd. Doç. Dr. Umut EROĞLU Dr. İsmail Elagöz Kongre İngilizce Bildirileri Ön Değerlendirme Komisyonu Doç. Dr. Yücel ACER, Başkan Doç. Dr. İbrahim KAYA Doç. Dr. Hamit PALABIYIK Doç. Dr. Rıdvan YURTSEVEN Yrd. Doç. Dr. Bestami S. BİLGİÇ Yrd. Doç. Dr. Sami S. TAN Yrd. Doç. Dr. Osman ULUYOL Yrd. Doç. Dr. Kerem BATIR Okt. Akın ŞAHİN Okt. Bertan AKYOL Kongre Uluslararası Bağlantılar Komisyonu  Doç. Dr. Murat KASIMOĞLU, Başkan  Arş.Gör.Dr. Nazmi Y. YAĞANOĞLU Kongre STK ve Kadın Konulu Atölye Çalışması Komisyonu  Doç. Dr. Nazan YELKİKALAN, Başkan Doç. Dr. Meliha ENER Yrd. Doç. Dr. Ayten AKATAY Yrd. Doç. Dr. Derya ALTUNBAŞ Yrd. Doç. Dr. Gülgün ERKAN Yrd. Doç. Dr. Nilsun SARIYER Öğr. Grv. Aytül TEKAY Öğr. Grv. Zuhal SAHİN Öğr.Grv.Tülay UÇAKTÜRK Kongre İş Dünyası ve STK Komisyonu  Hulusi DAMGACIOĞLU (Başkan) İlhami TEZCAN Davut DOĞAN Kaya ÜZEN Hakan VURAL (ÇASİAD) Şerif ENGİN (BİSİAD) Barkın ALTINOK İbrahim AYDIN Kongre Çanakkale Sivil İnsiyatif Komisyonu  Yrd. Doç. Dr. Ekrem TUFAN, Başkan Saim YAVUZ İsmail ERTEN Hasan T. TURHANLI Hayrettin PİŞKİN Kongre Sponsor ve Sosyal Etkileşim Komisyonu  Yrd. Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN  Araş. Gör. Dr. İsmail ALAGÖZ Meral AYDIN Sosyal İletişim ve Lojistik Yönetimi Komisyonu  Yrd. Doç. Dr. Halil ŞİMŞEK, Başkan Konuk ve Katılımcıların Kent ve Kongre Yönelimini Sağlama Komisyonu   Araş. Gör. Ebru KANYILMAZ  Araş. Gör. Burcu KILINÇ SAVRUL  Araş. Gör. Tanju ÇOLAKOĞLU  Araş. Gör. Didem SAYGIN  Araş. Gör. Ramazan UYGUN  Assist. Prof. Halil ŞİMŞEK  Assist. Prof. Mehmet HASGÜLER  Assist. Prof. Ersin KAVİ  Assist. Prof. Murat AKYILDIZ  Assist. Prof. Umut EROĞLU Ph.D. İsmail ELAGÖZ The Commission for First Evaluation of the Submissions in English   Assoc. Prof. Yücel ACER, Head of the Commission  Assoc. Prof. İbrahim KAYA  Assoc. Prof. Hamit PALABIYIK  Assoc. Prof. Rıdvan YURTSEVEN  Assist. Prof. Bestami S. BİLGİÇ  Assist. Prof. Sami S. TAN  Assist. Prof. Osman ULUYOL  Assist. Prof. Kerem BATIR Lecturer Akın ŞAHİN Lecturer Bertan AKYOL International Relations   Assoc. Prof. Murat KASIMOĞLU, Chairman Res. Asst. Dr. Nazmi Y. YAĞANOĞLU Workshop “NGOs and Women” Committee   Assoc. Prof. Nazan YELKİKALAN, Chairman  Assoc. Prof. Meliha ENER  Asst. Prof. Ayten AKATAY  Asst. Prof. Derya ALTUNBAŞ  Asst. Prof. Gülgün ERKAN  Asst. Prof. Nilsun SARIYER Lect. Aytül TEKAY Lect. Zuhal SAHİN Lect.Tülay UÇAKTURK Conference Business Front and NGOs Committee  Hulusi DAMGACIOĞLU, Chairman İlhami TEZCAN Davut DOĞAN Kaya ÜZEN Hakan VURAL (ÇASİAD) Şerif ENGİN (BİSİAD) Barkın ALTINOK İbrahim AYDIN Conference Civil Society Committee   Asst. Prof. Ekrem TUFAN, Chairman Saim YAVUZ İsmail ERTEN Hasan T. TURHANLI Hayrettin PİŞKİN Conference Sponsor and Social Interaction Committee   Asst. Prof. Mehmet ŞAHİN Dr. İsmail ALAGÖZ Meral AYDIN Communication and Logistics   Asst. Prof. Halil ŞİMŞEK, Chairman Committe Responsible for the Guests’ Guidance in the Conference and City  Res. Asst. Ebru KANYILMAZ Res. Asst. Burcu KILINÇ SAVRUL Res. Asst. Tanju ÇOLAKOĞLU Res. Asst. Didem SAYGIN Res. Asst. Ramazan UYGUN
Related Search
Advertisements
Related Docs
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks